Spracovanie e-mailovej adresy pre účely spätného kontaktu

S čím konkrétne vyjadrujem svoj súhlas?

Odoslaním vašej e-mailovej adresy pomocou tlačidla "Kontaktujte ma" na webe www.gosms.sk vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojej e-mailovej adresy k tomu, aby sme vám zasielali na e-mail naše obchodné oznámenia. Vďaka nim vám predstavíme a ponúkneme naše produkty a služby.

Na akú dlhú dobu vyjadrujem svoj súhlas?

Súhlas s vyššie uvedeným spracovaním udeľujete na dobu 30 dní.

Komu udeľujem svoj súhlas so spracovaním svojej e-mailovej adresy?

Súhlas poskytujete spoločnosti ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika. Spoločnosť ZooControl s.r.o. teda bude v postavení správcu a spracovateľa vašich osobných údajov.

Ako a kedy môžem tento súhlas so spracovaním svojej e-mailovej adresy?

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že nám napíšete na e-mail podpora@gosms.sk. Odvolaním súhlasu sa nič nemení na tom, že až do odvolania súhlasu sme osobný údaj spracovávali oprávnene a v súlade s právnymi predpismi. Upraviť spracovanie svojich osobných údajov môžete aj na https://www.gosms.sk/osobne-udaje/.

Kto všetko bude mať prístup k mojej e-mailovej adrese?

K vášmu údajmi budú mať prístup len k tomu oprávnení zamestnanci ZooControl s.r.o. Nebudeme ho odovzdávať ďalším spoločnostiam, ani ho nebudeme odovzdávať do tretích krajín.

Aké mám v súvislosti so spracovaním môjho osobného údaje správcom práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov vám predstavujú všetky práva podľa platných právnych predpisov (od 25. mája 2018 sa jedná najmä o nariadenie EÚ č. 2016/679, teda tzv. GDPR). Podľa tohto nariadenia:

 • máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať;
 • máte právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov;
 • máte právo na vymazanie vašich osobných údajov v určitých prípadoch;
 • máte právo na prístup k osobným údajom;
 • máte právo na obmedzenie spracovanie vašich osobných údajov v určitých prípadoch;
 • máte právo vznášať námietky proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • máte právo na prenosnosť osobných údajov v určitých prípadoch;
 • máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


Práva pri spracovaní vášho osobného údaje správcom

Máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je bezplatné. Odvolaním súhlasu sa nič nemení na tom, že až do odvolania súhlasu boli poskytnuté osobné údaje spracovávané oprávnene a v súlade s právnymi predpismi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tzn., Ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, plnenie právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Máte právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov. Môžete nás teda požiadať o opravu nesprávnych údajov, ktoré spracovávame a ktoré sa týkajú vašej osoby. Ak by sa ukázalo, že sme skutočne spracovávali nepresné údaje, tieto opravíme a podáme vám o tom správu. Ďalej máte právo odovzdať nám doplňujúce osobné údaje, ak sú tieto pre konkrétne účely spracovania potrebné.

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré spracovávame a ktoré sa vás týkajú. Ide o tieto prípady:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas so spracovaním na konkrétne účely a my už nemáme žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • ak to vyžadujú právne predpisy;
 • ak by bolo spracovanie založené na našom oprávnenom záujme (teda nie na súhlase, na plnenie zmluvy, a pod.) a vy ste proti takémuto spracovaniu vzniesli námietky založené na vašich osobných dôvodoch (tj. dôvodoch vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie), potom sme povinní vaše osobné údaje vymazať. Ani v tomto prípade však nemusíme vaše osobné údaje vymazať, ak preukážeme, že naše oprávnené dôvody pre spracovanie prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami;
 • ak boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti priamo dieťaťu.


Ani v týchto prípadoch ale nemusí k výmazu nakoniec dôjsť. Vaše osobné údaje nemusíme vymazať napr. Vtedy, ak by sme ich potrebovali na určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, alebo ak by nám spracovanie takého údaje ukladali právne predpisy. Takýchto výnimiek je viac a nájdete ich všetky v článku 17 ods. 3 GDPR.

Máte právo na prístup k osobným údajom. Na vyžiadanie vám teda povieme, či spracovávame nejaké osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. A ak áno, potom vám oznámime najmä účel takého spracovania, o aké údaje ide, komu ich odovzdávame a ako dlho je hodláme spracovávať. Bezplatne vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Za ďalšie kópie však už môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom.

Máte právo na obmedzenie spracovanie vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť obmedzíme spracovanie osobných údajov, ak:

 • máte za to, že nami spracovávané údaje týkajúce sa vašej osoby sú nepresné. Takéto spracovanie potom obmedzíme do doby, než overíme presnosť týchto osobných údajov;
 • spracovanie je protiprávne, ale vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia;
 • my už nebudeme osobný údaj potrebovať pre naše účely, ale vy ich budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • ste z osobných dôvodov (tj. z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie) vzniesli námietku proti spracovaniu, ktoré by sme opierali o náš oprávnený záujem. Takéto spracovanie osobných údajov sme potom povinní obmedziť do doby, než bude overené, či náš oprávnený záujem prevažuje na vašimi osobnými dôvodmi (tj. Dôvody vyplývajúcimi z vašej konkrétnej situácie).

V prípade obmedzenia spracovania môžeme tieto osobné údaje len:

 • uložiť,
 • ďalej spracovávať s vaším súhlasom,
 • ďalej spracovávať z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 • ďalej spracovávať z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu

Máte právo namietať. Ak by sa v konkrétnom prípade išlo o spracovaní osobných údajov, ktoré by bolo potrebné na účely nášho oprávneného záujmu (teda nie o spracovaní na základe súhlasu, pre plnenie zmluvy, a pod.) Môžete z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie vzniesť voči takémuto spracovaniu námietku . Ak nepreukáže, že náš oprávnený záujem na konkrétnom spracovanie prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, takéto spracovanie ukončíme.

Môžete namietať aj proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade už nebudeme ďalej vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.

Máte právo na prenosnosť osobných údajov. Ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo je nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte podľa článku 20 GDPR právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formátu.

Ak sa vo vyššie uvedenom texte hovorí o spracovaní nevyhnutnom na účely nášho oprávneného záujmu, rozumie sa tým oprávnený záujem spoločnosti ZooControl s.r.o. v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom, môžeme v prípade uplatňovania uvedených práv požadovať preukázanie vašej totožnosti.

Aby sme mali prehľad o tom, aké právo ste voči nám uplatnili a ako vám bolo vyhovené, všetku súvisiace komunikáciu monitorujeme.

Viac o ochrane osobných údajov v spoločnosti ZooControl s.r.o. nájdete tu.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť tým, že nás kontaktujete na adrese ZooControl s.r.o., Planá 67, PSČ 370 01 Planá. Napísať môžete taky na e-mail podpora@gosms.sk, alebo zavolať na tel. Číslo +420 380 422 242. Rád vám tiež pomôže náš poverenec pre ochranu osobných údajov. Môžete ho kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese poverenec@gosms.cz, alebo môžete zaslať list na adresu ZooControl s.r.o., poverenec pre ochranu osobných údajov, Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika.

Nie ste spokojní s tým, akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi? V takom prípade máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.