Pravidlá ochrany súkromia

ZooControl s.r.o. – GoSMS


PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB GOSMS A VYHLÁSENIE O COOKIES


Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. V tomto dokumente nájdete prehľad hlavných princípov spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti ZooControl s.r.o. v súvislosti s poskytovaním služieb pod značkou GoSMS a prevádzkou webových stránok www.gosms.sk a app.gosms.cz.

Spoločnosť ZooControl s.r.o. poskytuje široké portfólio služieb, ku ktorým prevádzkuje aj ďalšie webové stránky. Pre tieto ďalšie služby a ďalšie webové stránky platia z dôvodu dostatočnej prehľadnosti vždy samostatné pravidlá ochrany súkromia, ktorá nájdete vždy na príslušných webových stránkach.

1. Chcem využívať služby GoSMS. Kto bude spracovávať moje osobné údaje?

Pod značkou GoSMS poskytuje svoje služby spoločnosť ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějovicích, Česká republika pod sp. zn. B 1236 (ďalej len "ZooControl s.r.o."), tel. č. + 420 380 422 242, e-mail: podpora@gosms.sk. V rámci našej činnosti spracovávame Vaše osobné údaje a stávame sa tak správcovi Vašich osobných údajov.

2. Prečo a na základe čoho osobné údaje spracovávate?

Vaše osobné údaje spracovávame v rámci procesu uzatvárania a plnenia zmluvy o poskytnutí služby GoSMS. Právnym základom je tak uzatváraní a plnení zmluvy. Na tomto právnom základe spracovávame osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • identifikácia zákazníka pri uzatváraní zmluvy
 • poskytovanie zákazníckej podpory vrátane vybavovania reklamácií
 • prevádzka a správa zákazníckeho účtu v Samoobsluhe
 • vyúčtovanie služieb a rozoslanie tohto vyúčtovania
 • párovanie prijatých platieb s konkrétnym zákazníkom

Nad rámec plnenia zmluvy musíme plniť naše zákonné povinnosti. Tie spočívajú najmä v:

 • plnenie povinností vyplývajúcich z daňových predpisov
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve
 • plnenie povinnosti poskytovať súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, vrátane Polícia Českej republiky a ďalším orgánom verejnej moci alebo úradom v rozsahu a za podmienok ustanovených právnymi predpismi
 • komunikáciu so zákazníkom v rámci plnenia našich zákonných povinností

Nevyhneme sa spracovanie založenému na našom oprávnenom záujme:

 • oslovovanie našich súčasných zákazníkov v rámci priameho marketingu, najdlhšie po dobu 1 (jedného) roka od ukončenia zmluvy
 • evidencia dlžníkov
 • zabezpečenie dôkazov pre prípad nutnosti vymáhanie nárokov a práv ZooControl s.r.o.
 • vymáhanie pohľadávok voči zákazníkom a riešenie ďalších sporov so zákazníkmi

V tomto rozsahu je poskytnutie osobných údajov povinné a bez nich by sme s Vami nemohli uzavrieť zmluvu, resp. požadované služby poskytovať. Na spracovanie týchto osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas. Proti spracovanie založenému na našom oprávnenom záujme však môžete namietať. O práve namietať nájdete viac pod bodom 7.7 tohto dokumentu.

Nad rámec vyššie uvedeného spracovávame osobné údaje osôb, ktoré poskytli súhlas s ich oslovením na marketingové účely (volaním, e-mailom, SMSkou pod.), V rozsahu a po dobu, v ktorom bol súhlas poskytnutý. Pokiaľ bol súhlas poskytnutý prostredníctvom nášho webu www.gosms.sk, sú spoločne s týmito kontakty spracovávané aj údaje z cookies na tomto webe v rozsahu, v ktorom bol súhlas s použitím cookies poskytnutý.

Viac o cookies a ako ich využívame sa dozviete nižšie v tomto dokumente v čl. 9.

3. Aké moje osobné údaje pri poskytovaní služieb pod značkou GoSMS teda spracovávate?

V rámci našej činnosti pod značkou GoSMS spracovávame čoby správcovi osobných údajov tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, v prípade podnikajúce fyzické osoby obchodná firma, miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne podpis.
 • kontaktné údaje: Predovšetkým kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mailová adresa.
 • údaje o využívaní služieb GoSMS a ďalšie údaje, ktoré nám umožňujú vykonať vyúčtovanie poskytnutých služieb: Predovšetkým identifikácia platiteľa daného vyúčtovanie, fakturačná adresa, číslo Vášho bankového účtu, spôsob platby alebo mena, v ktorej chcete vykonávať platby.
 • údaje, ktoré nám umožňujú starať sa o našich zákazníkov: Predovšetkým aký jazyk používate pre komunikáciu s nami, identifikačné a kontaktné údaje Vašej kontaktnej osoby alebo Váš osobný identifikátor, pod ktorým Vás rýchlo nájdeme naprieč našimi systémami. Patrí sem aj naša vzájomná komunikácia a osobné údaje z tejto komunikácie vyplývajúce (písomná alebo elektronická komunikácia so zákazníkmi, záznamy telefonických hovorov, chat so zákazníkmi).
 • prístupové údaje: Naše systémy spracovávajú Vaše prístupové údaje do zákazníckej sekcie Samoobsluha. Tieto prístupové údaje starostlivo chránime a prístup k nim majú len na to poverené osoby.
 • údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu: Niektoré osobné údaje nepotrebujeme nutne spracovávať pre plnenie uzavretej zmluvy alebo plnenie zákonných povinností alebo z dôvodu našich oprávnených záujmov. Spracovanie ďalších osobných údajov nám ale umožňuje napríklad informovať Vás o najvhodnejších ponukách, alebo zlepšovať naše služby. Tieto ďalšie údaje spracovávame výlučne na základe Vami poskytnutého súhlasu. Ide o:
 • identifikačné a kontaktné a iné údaje osoby, ktorá ešte nie je naším zákazníkom, v rozsahu, v akom nám boli poskytnuté na účely marketingového oslovenie. Spoločne s týmito kontakty spracovávame aj údaje z cookies v rozsahu, v ktorom bol súhlas s použitím cookies poskytnutý.

 • záznamy o správaní na internetovej stránke www.gosms.sk získané z cookies v rozsahu, v ktorom bol poskytnutý súhlas s používaním cookies

 • ďalšie údaje spracovávané na obchodné účely ZooControl s.r.o. v rozsahu poskytnutého súhlasu.

4. Po akú dlhú dobu osobné údaje uchovávame?

Našich zákazníkov oslovujeme, resp. zasielame komerčné oznámenia týkajúce sa podobných produktov a služieb, ktoré u nás už zakúpili, na základe nášho oprávneného záujmu. Budeme tak robiť po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu 1 (jedného) roka od ukončenia trvania zmluvy. Proti tomuto oslovovanie môžete kedykoľvek vzniesť námietku; v každom obchodnom oznámení uvádzame návod, ako ďalšie zasielanie odmietnuť.

U našich zákazníkov ďalej spracovávame vo svojej zákazníckej databáze identifikačné a kontaktné údaje, údaje o poskytnutých službách a údaje zo vzájomnej komunikácie v prípade, že zákazník splnil všetky svoje záväzky voči spoločnosti ZooControl s.r.o., po dobu 4 (štyroch) rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy medzi spoločností ZooControl s.r.o. a týmto zákazníkom.

Osobné údaje spracované na základe poskytnutého súhlasu uchovávame po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý, alebo do odvolania súhlasu, ak nemáme iný právny základ pre ich spracovanie.

Konkrétne dobu, po ktorú spracovávame osobné údaje získané prostredníctvom cookies nájdete v pätičke webových stránok na www.gosms.sk.

Faktúry vystavenej spoločnosťou ZooControl s.r.o. sú v súlade s § 35 ods. 2 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 (desiatich) rokov od ich vystavenia. Sme povinní doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr, a preto po dobu 10 (desiatich) rokov od ich ukončenia archivujeme aj zákaznícke zmluvy.

Podľa § 90 ods. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách je spoločnosť ZooControl s.r.o. povinná uchovávať prevádzkové údaje poskytnuté služby zákazníkovi do konca doby, počas ktorej môže byť vyúčtovanie ceny alebo poskytnutie elektronické komunikačné služby právne napadnuté reklamácií. Pre tento účel spoločnosť ZooControl s.r.o. spracováva prevádzkové údaje služby až po dobu 6 (šiestich) mesiacov od poskytnutia tejto služby, ak nie je potrebné doba dlhšia. Spoločnosť ZooControl s.r.o. je ďalej oprávnená spracovávať prevádzkové údaje služby do doby rozhodnutia sporu o námietke proti vybavenie reklamácie alebo do doby, ktorú môže byť pohľadávka právne vymáhaná.

Podľa § 97 ods. 3 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách je spoločnosť ZooControl s.r.o. povinná uchovávať po dobu 6 (šiestich) mesiacov prevádzkové a lokalizačné údaje, ktoré sú vytvorené alebo spracované pri poskytovaní jej verejne dostupných elektronických komunikačných služieb. Na vyžiadanie a po splnení zákonom stanovených podmienok sme povinní tieto údaje odovzdať napríklad orgánom činným v trestnom konaní.

5. Komu osobné údaje odovzdávame?


Starostlivo vyberáme partnerov, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu či k ich inému zneužitiu. Spoločnosť ZooControl s.r.o. prenáša osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • osoby zabezpečujúce technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame
 • osoby, ktoré nám poskytujú služby v oblasti IT bezpečnosti
 • naši obchodní partneri, prostredníctvom ktorých si kupujete naše produkty a služby
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)
 • bankové domy na účely inkasa našich pohľadávok
 • právni poradcovia za účelom vymáhania našich pohľadávok
 • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom štatistických analýz, marketingových výskumov a správy reklamných kampaní
 • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou
 • prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Českej republiky, tak sa sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. štátoch bezpečných. K odovzdaniu a spracovanie osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

Ďalej sme povinní odovzdávať niektoré Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci. Napríklad prevádzkové a lokalizačné údaje sme na požiadanie povinní bezodkladne poskytnúť na účely a pri splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom orgánom činným v trestnom konaní, Polícii Českej republiky na účely začatého pátranie po konkrétne hľadané alebo nezvestnej osobe, zistenie totožnosti osoby neznámej totožnosti alebo totožnosti nájdenej mŕtvoly , predchádzanie alebo odhaľovanie konkrétnych hrozieb v oblasti terorizmu alebo preverovanie chránenej osoby. Na účely a pri splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom sme povinní odovzdať niektoré Vaše osobné údaje tiež Bezpečnostné informačnej službe, Vojenskému spravodajstvo, alebo Českej národnej banke.

6. Čo robíme pre bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Urobili sme všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na to, aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu spracovávaných osobných údajov, a to s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontextu a účely spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne vážne riziká pre práva a slobody fyzických osôb.

Aplikujeme systém riadiacich a kontrolných postupov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu údajov.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Všetka internetová komunikácia prostredníctvom našich internetových stránok je zabezpečená pomocou technológie SSL s vysokou úrovňou šifrovania.

Upozorňujeme Vás však, že u žiadneho prenosu dát prostredníctvom internetu alebo technológií pre ukladanie dát nedá zaručiť 100% bezpečnosť.

7. Aká mám v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám predstavujú všetky práva podľa platných právnych predpisov (od 25. mája 2018 sa jedná najmä o všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679, teda tzv. GDPR). Podľa tohto nariadenia máte nasledujúce práva:

 • právo nám poskytnutý súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať;
 • právo na opravu a doplnenie;
 • právo na vymazanie;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na obmedzenie spracovanie;
 • právo namietať;
 • právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní;
 • právo na prenosnosť;
 • právo podať sťažnosť.

7.1. Právo odvolať poskytnutý súhlas

Máte právo nám poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je bezplatné.

Odvolaním súhlasu sa nič nemení na tom, že až do odvolania súhlasu boli poskytnuté osobné údaje spracovávané oprávnene a v súlade s právnymi predpismi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tzn., Ak je spracovanie nevyhnutné napr. Pre splnenie zmluvy, alebo plnenie právne povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracovávať ďalej).

Prehľad súhlasov so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a nástroj pre ich odvolanie nájdete na https://www.gosms.sk/osobne-udaje/. Používanie cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača alebo na www.gosms.sk.

7.2. Právo na opravu a doplnenie

Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby. Ďalej máte právo odovzdať nám doplňujúce osobné údaje, ak sú potrebné.

Požiadavka na opravu alebo doplnenie osobných údajov nám zašlite na podpora@gosms.sk.

7.3. Právo na výmaz

Naše systémy sú nastavené tak, aby zaisťovali automatický vymazanie alebo anonymizáciu osobných údajov, ktoré už nepotrebujeme k účelu, pre ktorý boli spracovávané.

Ak by ste však mali za to, že k výmazu napriek tomu nedošlo, alebo že nejaké Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene, môžete sa na nás obrátiť s požiadavkou na vymazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje nemusíme vymazať napr. Vtedy, ak by sme ich potrebovali na určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, alebo ak by nám spracovanie takého údaje ukladali právne predpisy. Takýchto výnimiek je viac a nájdete ich všetky v článku 17 ods. 3 GDPR.

Právo na vymazanie môžete uplatniť na podpora@gosms.sk.

7.4. Právo na prístup

Na otázku Vám oznámime, či spracovávame nejaké osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. A ak áno, potom Vám oznámime najmä účel takého spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, kategórie príjemcov, či plánovanú dobu uloženia. Za predpokladu, že nebudú dotknuté práva a slobody iných osôb, Vám bezplatne poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Za ďalšie kópie však už môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na ďalšie informácie v rámci práva na prístup je možné uplatniť na podpora@gosms.sk.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť na overenie Vašej identity. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

7.5. Právo na obmedzenie spracovanie


Na Vašu žiadosť obmedzíme spracovanie osobných údajov, ak:

 • máte za to, že nami spracovávané údaje týkajúce sa Vašej osoby sú nepresné. Takéto spracovanie potom obmedzíme do doby, než overíme presnosť týchto osobných údajov;
 • spracovanie je protiprávne, ale vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia;
 • my už nebudeme osobný údaj potrebovať pre naše účely, ale Vy ich budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • ste z osobných dôvodov (tj. z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie) vzniesli námietku proti spracovaniu, ktoré by sme opierali o náš oprávnený záujem. Takéto spracovanie osobných údajov sme potom povinní obmedziť do doby, než bude overené, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi osobnými dôvodmi (tj. Dôvody vyplývajúcimi z Vašej konkrétnej situácie).

V prípade obmedzenia spracovania môžeme tieto osobné údaje len:

 • uložiť,
 • ďalej spracovávať s Vašim súhlasom,
 • ďalej spracovávať z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 • ďalej spracovávať z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu.

Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov je možné uplatniť na podpora@gosms.sk.

7.6 Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ak by takéto rozhodnutie malo pre Vás právne účinky alebo sa Vás významne dotýkalo. ZooControl s.r.o. nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi, alebo inak významnými účinkami pre dotknuté osoby.

7.7 Čo to znamená, že mám právo namietať?

Ak by sa v konkrétnom prípade išlo o spracovaní osobných údajov, ktoré by bolo potrebné na účely nášho oprávneného záujmu (teda nie o spracovaní na základe súhlasu, pre plnenie zmluvy, a pod.) Môžete z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie vzniesť voči takémuto spracovaniu námietku . Ak nepreukáže, že náš oprávnený záujem na konkrétnom spracovanie prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, takéto spracovanie ukončíme.

Môžete namietať aj proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade už nebudeme ďalej Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.

Námietku vo vyššie uvedenom zmysle môžete vzniesť na podpora@gosms.sk.

7.8. Právo na prenosnosť

Máte právo na prenosnosť osobných údajov. Ak je spracovanie založené na Vašom súhlasu alebo je nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte podľa článku 20 GDPR právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formátu. Žiadosti však nemožno vyhovieť, ak by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb.

Právo na prenositeľnosť môžete uplatniť na podpora@gosms.sk.

7.9. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

8. Zasielanie obchodných oznámení

Nami Rozosielaná obchodné oznámenia sú označené skratkou OS, termínom "obchodná komunikácia", alebo iným vhodným označením, z ktorého je zrejmé, že uvedené oznámenie je obchodným oznámením v zmysle platných právnych predpisov. Z našich obchodných oznámení je vždy zrejmé, kto je ich odosielateľom.

Našim zákazníkom zasielame komerčné oznamy týkajúce sa podobných produktov a služieb, ktoré u nás už zakúpili, na základe nášho oprávneného záujmu. Obchodné oznámenia Vám tak môžeme zasielať po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu 1 (jedného) roka od ukončenia trvania zmluvy. V každom obchodnom oznámení je uvedený spôsob, akým je možné ďalšie zasielanie odmietnuť.

Obchodné oznámenia môžeme zasielať, aj keď ešte nie ste naším zákazníkom, a to na základe Vami poskytnutého súhlasu. Poskytnutý súhlas môžete prípadne odvolať podpora@gosms.sk.

9. Vyhlásenie o cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa Vám pri návšteve webových stránok uloží v počítači alebo mobilnom zariadení. Nezaberajú veľa miesta a po vypršaní platnosti sa automaticky vymažú. Niektoré cookies vyprší po skončení internetové relácie, zatiaľ čo iné budú na určitú dobu uložené.

Súbory cookies využívame na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

Používame rôzne druhy cookies:

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú, aby sme porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovanie reklamy, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré máme v procese klasifikovania spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Podľa platných právnych predpisov môžeme ukladať cookies na Vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme Vaše povolenie.

V pätičke webových stránok nájdete odkaz pre aktuálny zoznam cookies využívaných na stránkach www.gosms.sk, aj to, ako dlho ich budeme využívať. Na rovnakom mieste môžete nastaviť rozsah nami využívaných cookies. Ďalej tiež môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladanie v počítači alebo mobilnom zariadení bez Vášho výslovného súhlasu.

10. Ikony sociálnych sietí na www.gosms.sk

Kliknutím na ikony sociálnych sietí a platforiem umiestnené na našich webových stránkach sú vyvolané príslušnej siete, príp. ich webové stránky. Táto funkcia zodpovedá regulárnemu online odkazu.

11. Ochrana súkromia a deti

Naše služby nie sú zameriavali na osoby mladšie ako 18 rokov. Nezhromažďujeme zámerne osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa dozvedel o tom, že by sme spracovávali osobné údaje osoby mladšie ako 18 rokov, mal by nás v tejto záležitosti kontaktovať.

K odberu newslettera, noviniek či akýchkoľvek iných obchodných oznámení je možné prihlásiť sa až po dosiahnutí veku 16 rokov.

12. Kam sa môžem obrátiť s otázkou?

Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese poverenec@gosms.cz, alebo mu môžete zaslať list na adresu ZooControl s.r.o., poverenec pre ochranu osobných údajov, Planá 67, 370 01 České Budějovice.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom, či iných práv môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť na overenie Vašej identity. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

Za účelom uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov je všetka komunikácia s Vami monitorovaná a archivovaná.

13. Zmena pravidiel ochrany súkromia

Tieto pravidlá ochrany súkromia nadobúdajú účinnosť dňom 18. 5. 2018. Tieto pravidlá sme oprávnení jednostranne meniť. V takom prípade sme povinní Vás o zmene s predstihom vyrozumieť.